विक्रीसाठी उपलब्ध - बोअर

वय : ७ महिने

वजन : ३० कि.ग्रॅ.

नर

वय : ११ महिने

वजन : ५० कि.ग्रॅ.

नर

* वजन अंदाजे.